Lên rập từ hình ảnh hoặc mẫu thực tế theo thông số của khách …